CAMPANYA IRPF. AJORNAMENT EXTRAORDINARI DEL PAGAMENT PER A TREBALLADORS EN ERTO

S’ha establert la possibilitat que els contribuents que van estar en ERTO durant el 2020 fraccionin la quota de l’IRPF d’aquest exercici en sis pagaments mensuals.

Avui, 7 d’abril de 2020, s’ha iniciat oficialment la campanya de la declaració de la renda de l’exercici 2020, que finalitzarà el proper 30 de juny. A aquest efecte, com cada any, l’Agència Tributària ja ha habilitat a la seva pàgina web el portal de la campanya de renda (feu clic aquí per a accedir-hi), des del qual podreu obtenir informació i presentar la declaració mitjançant el programa Renda WEB.

D’altra banda, heu de saber que avui també s’ha publicat l’Ordre per la qual s’estableix un fraccionament extraordinari, sense interessos, en el pagament de l’IRPF per a persones que durant el 2020 han sigut beneficiàries de prestacions vinculades a expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO). Els contribuents la declaració d’IRPF dels quals resulti a ingressar i que s’acullin a aquest ajornament extraordinari podran ajornar el pagament de l’IRPF en sis fraccions, amb venciment el dia 20 de cada mes, sent el primer pagament el proper 20 de juliol de 2021. Feu clic aquí per a accedir al contingut d’aquesta norma.

Per a optar per aquest fraccionament, s’han de complir els requisits següents:

  • Que el contribuent que sol·licita el fraccionament, o qualsevol dels membres de la seva unitat familiar en cas de tributació conjunta, hagi estat inclòs en un ERTO durant el 2020 i que hagi sigut perceptor en aquest exercici de les corresponents percepcions.
  • Que l’import conjunt d’altres deutes tributaris ajornats no garantits i sol·licituds d’ajornament pendents, juntament amb la quota d’IRPF a ajornar, no superi els 30.000 euros.
  • Que el contribuent presenti la declaració d’IRPF dins del termini legal de declaració, és a dir, fins el 30 de juny de 2021.

Aquesta modalitat d’ajornament és incompatible amb el fraccionament en dos pagaments del 60 % i el 40 % de la quota de l’IRPF i amb el règim d’ajornament general establert per als deutes tributaris.