Es poden amortitzar lliurement, amb el conseqüent estalvi financer

La normativa permet que les empreses amortitzin lliurement els immobilitzats materials nous que tinguin un valor unitari de fins a 300 euros, amb el límit global de 25.000 euros l’any.

Per tant, si la vostra empresa adquireix diversos actius al mateix temps, convé que aquests apareguin desglossats amb el seu valor unitari. Això sí, aquests actius s’han de poder utilitzar de manera autònoma:

  • Per exemple, si la vostra empresa adquireix mobiliari (cadires i taules), els elements que tinguin un valor d’adquisició individual no superior a 300 euros podran gaudir d’aquest incentiu.
  • Però no es podrà aplicar aquest incentiu sobre un ordinador amb un valor superior a 300 euros encara que els diferents components que l’integren (la torre, la placa base, el disc dur, la pantalla) tinguin un valor unitari inferior, ja que no es poden utilitzar de manera autònoma.

Aquest incentiu us permetrà diferir el pagament de l’impost sobre societats, ja que podreu computar de cop l’amortització que hauríeu de computar en diversos anys. A més, com que l’incentiu s’aplica mitjançant ajustos extracomptables en la declaració de l’impost sobre societats, el resultat comptable de la vostra empresa no es veurà reduït i la seva imatge financera es mantindrà intacta.

 

 

Els nostres professionals us assessoraran a l’hora de tancar els comptes de l’exercici, aplicant tots els incentius que puguin ser aplicables al vostre negoci