BÉNS ADQUIRITS ABANS DEL 31 DE DESEMBRE DE 1994

En cas de venda, el guany obtingut té un tractament especial en l’IRPF

Quan es ven un bé que es va adquirir abans del 31 de desembre de 1994, el guany generat s’ha de calcular, a l’efecte de l’IRPF, de la manera següent:

  • Primer, s’ha de calcular el guany generat abans del 20 de gener de 2006 i el guany generat a partir d’aquesta data. En cas d’immobles, s’entén que el guany s’ha anat generant de manera lineal durant tot el període de tinença.
  • Sobre el guany generat abans del 20 de gener de 2006 s’apliquen uns coeficients d’abatiment que redueixen la part de guany que tributa. Aquesta reducció pot arribar a ser del 100%. Concretament, en el caso dels immobles, els coeficients d’abatiment són de l’11,11 % per cada any de permanència amb anterioritat al 31 de desembre de 1994 (arrodonit o en excés).

Aquesta reducció només és aplicable quan les transmissions de béns adquirits abans del 31 de desembre de 1994 i dutes a terme a partir de 2015 no superin els 400.000 euros. I aquesta regla s’ha d’interpretar correctament, ja que els contribuents amb diversos béns afectats per aquest límit poden escollir a quins el volen aplicar, de manera que s’optimitza el guany que tributa.

 

 

 

Si voleu vendre immobles o altres béns, els nostres professionals us ajudaran a calcular el cost en l’IRPF, especialment si algun d’aquests el vau adquirir abans del 31 de desembre de 1994.