BASE DE LA INDEMNITZACIÓ AL DISTRIBUÏDOR

La compensació per clientela al distribuïdor es calcula en funció del benefici net obtingut, no del marge brut.

La indemnització per clientela és una figura prevista per als contractes d’agència, però que per analogia també s’aplica al contracte de distribució i és exigible quan el distribuïdor ha obtingut nous clients i el fabricant pot continuar beneficiant-se d’ells després de la finalització del contracte. No obstant això, per calcular aquesta indemnització, la llei del contracte d’agència es refereix expressament a les comissions rebudes per l’agent durant la vigència del contracte. Concretament, la indemnització no podrà superar l’import mitjà anual de les remuneracions (comissions) percebudes per l’agent durant els darrers cinc anys (o durant tot el període del contracte –si aquest tingués una durada més curta–).

No obstant això, el distribuïdor no rep comissions, sinó que compra i ven (amb un marge). Per tant, quines remuneracions s’han de tenir en compte i com es transfereix el concepte de comissions al distribuïdor?

Doncs bé, segons els tribunals, en el contracte de distribució aquesta indemnització s’ha de calcular sobre els beneficis nets obtinguts pel distribuïdor (és a dir, el percentatge de benefici que queda després de deduir despeses i impostos). Per tant, no s’ha de calcular sobre el marge comercial (és a dir, la diferència entre el preu d’adquisició de la mercaderia al proveïdor i el preu de venda).

D’altra banda, en cas de preavís en el contracte, si aquest no s’hagués complert, el distribuïdor també podria exigir responsabilitats. Així mateix, si el contracte fos de durada fixa i finalitzés prematurament sense causa justificada, aquest també podria reclamar els danys i perjudicis derivats d’aquesta cancel·lació anticipada.

 

Els nostres consultors estudiaran el vostre cas i us informaran sobre la possible indemnització a la qual tindria dret el distribuïdor i el seu import.