Si entren nous socis a una societat després de la seva constitució, aquests es beneficien que l’empresa ja està en marxa. Per evitar que la resta dels socis es vegin perjudicats, se sol exigir una prima.

Quan l’entrada de nous socis a una societat es fa en un moment posterior a la seva constitució, aquests es beneficien que l’empresa ja està en marxa, sense que hagin hagut de contribuir amb el seu esforç a la creació i el desenvolupament d’aquesta. Per evitar que la resta dels socis es vegin perjudicats per aquesta circumstància, se sol exigir un sobrepreu en el cost de les participacions/accions adquirides, que es coneix com a prima. Així funciona:

Càlculs previs

En primer lloc, cal fer una valoració aproximada de la companyia per tenir una xifra de partida, tenint en compte el capital actual, les reserves acumulades i les perspectives de negoci. Existeixen diferents mètodes per valorar una empresa en funció de la seva activitat i de les seves característiques.

A continuació, els socis han de decidir quin percentatge de capital adquirirà el nou soci. Per exemple, si ara hi ha dos socis que tenen el 50% cadascun i decideixen que el nou soci tindrà el 20%, els primers passaran a tenir el 40% cadascun.  A partir d’aquí, cal assegurar-se que el valor real del 40% que passaran a ostentar els socis inicials sigui igual al valor que ara en té el 50%. Per a això, el nou soci ha d’aportar, per cada participació/acció, el valor nominal d’aquesta més una prima addicional que permeti mantenir el valor de les participacions/accions actuals.

Formalitats

Així mateix, cal observar algunes formalitats. Donat que l’augment de capital implica una modificació d’estatuts, aquest ha de ser acordat per la Junta General. A més, prèviament a la convocatòria de la Junta, els administradors hauran de:

  • Redactar el text íntegre de la modificació estatutària.
  • A l’anunci de convocatòria, cal indicar els extrems que es modifiquen i fer-hi constar el dret dels socis a examinar la documentació.

Només la Junta General pot acordar l’import de la prima. A més, és indispensable que el desemborsament íntegre de la prima estigui satisfet en el moment d’assumpció de les participacions/accions. Una vegada adoptat l’acord, s’ha d’atorgar escriptura pública i inscriure’s en el Registre Mercantil.

 

 

Els nostres professionals l’informaran sobre com realitzar els càlculs i seguir totes les formalitats necessàries per dur a terme un augment de capital amb prima.