Si no hi ha beneficis en un exercici, no es podran exigir dividends amb càrrec a reserves, la dotació de les quals va ser acceptada en el seu moment.

Quan el resultat d’un exercici és negatiu, el repartiment de dividends només és possible amb càrrec a reserves disponibles. És a dir, s’han de complir els requisits següents:

  • Deixar al marge la reserva legal (fins al 20% del capital social), així com altres reserves obligatòries segons els estatuts.
  • I deixar reserves addicionals suficients per compensar les despeses de Recerca i Desenvolupament (R+D) pendents d’amortitzar, a més de les pèrdues d’exercicis anteriors que també puguin existir (en la mesura que superin la reserva legal).

No obstant això, encara que hi hagi reserves disponibles, cap soci pot exigir el repartiment de dividends amb càrrec a reserves. D’una banda, perquè la negativa al repartiment es justifica per la mateixa existència de pèrdues: no es pot distribuir un benefici que no existeix. D’altra banda, perquè exigir el repartiment de reserves de lliure disposició implicaria repartir beneficis que es destinaven a reserves en la corresponent aprovació de comptes. I si en aquell moment el soci no impugnés aquest acord, estaria contradient els seus propis actes.

Per tant, llevat que sigui aprovat per la junta, no es pot exigir el repartiment amb càrrec a reserves. A més, en aquest cas el soci no podria exercir el dret de separació que la llei atorga quan la societat no reparteix un mínim de dividends durant un temps determinat. Això es deu al fet que l’exercici d’aquest dret està lligat al no repartiment dels beneficis de l’exercici immediatament anterior a la data de celebració de la junta. Atès que el soci estaria exigint el repartiment de beneficis d’anys anteriors (ja que en aquest no hi ha beneficis a repartir), no es permet exercir el dret de separació.

 

Els nostres assessors estudiaran el vostre cas i us informaran si és o no possible distribuir dividends amb càrrec a reserves i com actuar en cas que un soci n’exigeixi el repartiment.