APROVAT EL MODEL DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS DE 2020

S’ha aprovat el model de declaració de l’impost sobre societats de 2020

Recentment s’ha publicat al BOE l’ordre per la qual s’aprova el model 200, de declaració de l’impost sobre societats, de 2020 (feu clic aquí per a accedir-hi). Si l’exercici de la vostra empresa coincideix amb l’any natural, enguany podeu presentar la declaració entre l’1 i el 26 de juliol de 2021 (el 25 de juliol és diumenge). Aquest termini s’acaba el 21 de juliol si domicilieu el pagament en una entitat de crèdit col·laboradora.

Aquest any milloren les dades fiscals que es facilitaran a les empreses, de manera que aquestes dades es podran traslladar al formulari «Sociedades web» o podran ser importades per programes desenvolupats per tercers (de manera similar al que ocorre amb l’IRPF).

Així mateix, en diversos apartats del model s’exigeix que la informació a facilitar estigui més ben desglossada. Per exemple:

  • S’introdueix un nou desglossament de la partida «Servicios exteriores» per a recollir els imports corresponents als «Servicios profesionales independientes».
  • Els quadres de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per impost sobre societats) de la pàgina 19 i de les pàgines 26 bis a 26 sexies del model, d’emplenament optatiu el 2019, ara s’han d’emplenar de manera obligatòria.

 

 

El nostre despatx us assessorarà en tots els aspectes fiscals que afecten la vostra empresa, inclosos el càlcul d’impostos i la presentació d’autoliquidacions.