Els vehicles elèctrics es poden amortitzar el doble de ràpid.

Si la vostra empresa va adquirir algun vehicle elèctric l’any passat, recordi que les inversions en vehicles elèctrics afectes a activitats econòmiques que entrin en funcionament els exercicis 2023, 2024 i 2025 es poden amortitzar en funció del coeficient que resulti de multiplicar per dos el coeficient d’amortització lineal màxim previst a les taules d’amortització oficialment aprovades.

Per poder gaudir d’aquest règim d’amortització accelerada, cal complir aquests requisits:

  • El vehicle s’ha d’adquirir nou.
  • I s’ha de trobar entre alguna de les següents tipologies de vehicles elèctrics: de bateries (BEV), d’autonomia estesa (REEV), de cèl·lules de combustible (FCV), híbrid de cèl·lules de combustible (FCHV) o híbrid endollable (PHEV).

Si la vostra empresa és de dimensió reduïda —si va facturar menys de deu milions d’euros l’any anterior—, aquest incentiu no li suposarà un avantatge addicional, ja que, per defecte, pot amortitzar el doble de ràpid tots els actius nous que adquireixi. No obstant això, no desestimi aquest tipus d’inversions: a més de l’estalvi futur en consums, els vehicles energèticament eficients gaudeixen de tipus impositius reduïts a l’Impost de Matriculació i d’un tracte fiscal millor si se cedeixen als treballadors com a retribució en espècie.

 

Els nostres professionals us indicaran els avantatges fiscals dels vehicles elèctrics i energèticament eficients.