No oblidi que al mes de novembre cal presentar la declaració informativa d’operacions vinculades.

Recordi que durant el mes de novembre s’ha de presentar el “Model 232. Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals”. S’ha de presentar al mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu (per tant, al mes de novembre si l’exercici de l’empresa coincideix amb l’any natural).

En aquest model les empreses han d’informar sobre les operacions vinculades següents:

  • Les realitzades amb una mateixa entitat que en conjunt superin els 250.000 euros.
  • Les considerades “específiques” amb un import conjunt superior a 100.000 euros (vendes d’immobles, de participacions, etc.).
  • Les operacions del mateix tipus i mètode de valoració, sigui quin sigui el seu import, si en conjunt excedeixen el 50% de la xifra de negocis.

Així mateix, també s’han d’incloure al model 232:

  • El detall de les operacions realitzades amb paradisos fiscals.
  • Les operacions vinculades a les quals s’hagi aplicat la reducció per Patent Box.

Els nostres professionals verificaran si la seva empresa ha de presentar informació sobre les operacions vinculades que du a terme i li assessoraran sobre com actuar en aquests casos.