Durant el mes de juliol cal presentar el nou Impost de Solidaritat

L’Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes (ISGF) és un nou impost aplicable en els exercicis 2022 i 2023 que, en general, recau sobre aquelles persones el patrimoni net de les quals sigui superior als 3,7 milions.

A l’hora de calcular l’impost a pagar, és possible descomptar la quota satisfeta per l’Impost del Patrimoni, per la qual cosa en la majoria de casos només es poden veure obligades a satisfer-lo les persones residents a Madrid, Andalusia i Galícia (comunitats en les que l’Impost sobre el Patrimoni gaudeix de bonificacions). No obstant això, en alguns supòsits molt excepcionals també es poden veure obligats a pagar-lo residents a altres comunitats autònomes.

Doncs bé, recentment s’ha aprovat que l’impost corresponent a l’exercici 2022 s’ha de satisfer a través del nou model 718, que s’haurà de presentar obligatòriament per via electrònica entre l’1 i el 31 de juliol de 2023 (en cas de pagament mitjançant domiciliació bancària, fins al 26 de juliol).

 

Els nostres professionals us assessoraran sobre si heu de tributar pel nou Impost de Solidaritat i, en cas afirmatiu, us ajudaran a complir amb aquesta obligació tributària.