Eviteu errors en el vostre Impost sobre Societats i deduïu la despesa quan correspongui.

Les despeses impagades no són deduïbles si a la data de tancament de l’exercici (normalment el 31 de desembre) encara no han transcorregut sis mesos des del venciment. I tot i que els ajustos fiscals derivats d’aquesta norma són senzills, el seu seguiment futur és una mica més complicat. Per exemple:

  • Si hi ha ingressos per recobraments i l’anterior deteriorament era deduïble (perquè a finals d’any ja havien passat sis mesos), aquests ingressos tributaran. D’altra banda, si el deteriorament previ no era fiscalment deduïble, no tributaran.
  • Si no hi ha recobraments, les quantitats que no van ser deduïbles en un exercici (perquè no havien transcorregut sis mesos) ja seran deduïbles al tancament del nou exercici (perquè ja haurà transcorregut aquest termini).

Tot això requereix fer un seguiment de l’antiguitat de cadascun dels impagats (i no només a efectes de possibles reclamacions judicials, sinó també a efectes fiscals). No obstant això, i pel que fa a aquests efectes fiscals, el seguiment es pot simplificar: per calcular els ajustos no comptables de cada any, n’hi ha prou amb anul·lar els ajustos de l’any anterior (o el saldo acumulat dels ajustos per impagats realitzats en exercicis anteriors) i fer-ne un de nou segons els impagats que quedin i la seva antiguitat a la data de tancament (com si fos la primera vegada).

 

Els nostres professionals us ajudaran en aquesta tasca i en qualsevol altre assumpte relacionat amb els impostos que afecten la vostra empresa.