Si el resultat de la declaració de l’IRPF us resulta a ingressar, recordeu que disposeu de diverses opcions per a ajornar el pagament

Fraccionament

Si el resultat de la declaració de l’IRPF us resulta a ingressar i no voleu pagar tota la quota de cop, us podeu acollir al fraccionament que ofereix Hisenda en la mateixa declaració. En aquest cas, tindreu temps fins el 30 de juny per a satisfer un 60 % de la quota. Respecte al 40 % restant, el podreu abonar fins al 5 de novembre.

Si opteu per aquesta opció, no haureu de satisfer interessos de demora ni recàrrecs, i tampoc haureu d’aportar garanties, sigui quin sigui l’import ajornat. Això sí: aquest fraccionament només és possible si es presenta la declaració de l’IRPF dins del termini legal (fins el 30 de juny de 2021), i no es podrà sol·licitar en les declaracions presentades fora de termini.

Ajornament genèric

De la mateixa manera, també podeu ajornar la quota de l’IRPF com la resta d’impostos i sol·licitar un ajornament major. En aquest cas:

  • L’ajornament ja no serà gratuït, sinó que, en general, haureu de satisfer un interès de demora del 3,75 % anual.
  • Si l’import que heu d’ajornar supera els 30.000 euros —per si sol o juntament amb altres deutes tributaris que ja hagueu ajornat—, haureu d’aportar garanties.

Aquesta segona alternativa és incompatible amb el fraccionament que hem indicat abans (és a dir, no es poden aplicar tots dos alhora). Així, per exemple, no és possible acollir-se al fraccionament gratuït del 40 % i, paral·lelament, sol·licitar l’ajornament del pagament inicial del 60 % de la quota.

Ajornament en cas d’ERTO

Finalment, recordeu que si vau estar inclòs en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) o algú de la vostra unitat familiar es va trobar en aquesta situació —en cas de tributació conjunta— i vau percebre una prestació per aquest fet, aquest any, de manera excepcional, podeu fraccionar el pagament de l’IRPF en sis mensualitats, amb venciment el dia 20 de cada mes, sent el primer el 20 de juliol. I sense pagar interessos! Per a fer-ho:

  • L’import d’altres deutes tributaris ajornats no garantits i sol·licituds d’ajornament pendents, juntament amb la quota d’IRPF a ajornar, no ha de superar els 30.000 euros.
  • Podreu presentar la declaració fins al 30 de juny. Això sí: aquesta modalitat d’ajornament també és incompatible amb l’opció de fraccionament o l’ajornament genèric d’impostos abans indicat.