AJORNAMENT D’AUTOLIQUIDACIONS DEL PRIMER TRIMESTRE

S’ha ampliat el termini durant el qual no es pagaran interessos

Fa alguns mesos es va publicar una norma per la qual es flexibilitzaven els ajornaments de les autoliquidacions d’impostos que s’han de presentar entre l’1 i el 30 d’abril de 2021 (les del primer trimestre) per part d’empreses i autònoms que el 2020 van facturar menys de 6.010.121,04 euros:

  • En aquests casos, Hisenda permetrà que la possibilitat d’ajornar deutes de fins a 30.000 euros de manera automàtica i sense garantia —que ja existeix actualment— també sigui aplicable a les retencions i ingressos a compte, als pagaments fraccionats de l’impost sobre societats i a l’IVA.
  • Si l’import d’aquests deutes més el que ja tingueu ajornat, si escau, supera els 30.000 euros, podreu sol·licitar l’ajornament fins al límit total d’aquesta suma.

Doncs bé, una nova norma manté aquesta flexibilització i, a més, augmenta el període ajornat durant el qual no es meriten interessos a càrrec de contribuent. En concret, l’ajornament podrà sol·licitar-se per fins a sis mesos, sense que s’hagin de satisfer interessos de demora pels quatre primers mesos (la norma inicial només eximia d’interessos els tres primers mesos de l’ajornament).

Els nostres professionals l’ajudaran a tramitar possibles ajornaments de pagament de les seves autoliquidacions d’impostos del primer trimestre del 2021.