ACTIVITAT DE VENDA AL PÚBLIC I CONTRACTE DE LLOGUER

En aquestes activitats, els inquilins tenen alguns drets quan el propietari no vol renovar el contracte de lloguer.

Si el propietari d’un local de negoci no vol renovar el contracte de lloguer, l’arrendatari pot tenir dret a una indemnització. Per a això s’han de donar, en primer lloc, els requisits següents:

  • Que durant els últims cinc anys s’hagi dut a terme al local una activitat comercial de venda al públic (hostaleria, forneria, joieria, etc.). S’exigeix aquest termini perquè hi hagi hagut un espai de temps suficient com per aconseguir clientela i prestigi comercial.
  • Que el contracte acabi per transcurs del termini pactat (no per altres causes).
  • Que, amb un mínim de quatre mesos d’antelació a l’expiració del contracte, l’inquilí manifesti a l’arrendador la voluntat de renovar el contracte per un mínim de cinc anys més i una renda de mercat.
  • Que l’inquilí no hagi renunciat a aquesta indemnització en el moment de formalitzar el contracte.

Si es donen aquests supòsits, la indemnització existirà. I també existirà si, a més, l’inquilí inicia la mateixa activitat al mateix municipi dins dels sis mesos següents a l’acabament del contracte, o si dins d’aquest termini no inicia cap activitat (o n’inicia una de diferent) i  l’arrendador o un tercer, al seu torn, inicia al mateix local una activitat que els permeti aprofitar la clientela generada.