28 febrer, 2023

TANCAMENT FISCAL: CONTROL DE MAGATZEM

En tancar els comptes de l’any, cal quadrar les entrades i sortides del magatzem amb les factures emeses i rebudes… Si la vostra empresa comercialitza productes i, per tant, té existències al magatzem, ha de prestar especial atenció a les entrades i sortides de mercaderies al final d’un exercici i al […]
28 febrer, 2023

PERIODIFICACIÓ DE DESPESES A FINAL D’ANY

En tancar la comptabilitat, no oblidi computar les despeses en l’exercici correcte. Segons les normes comptables, les despeses s’han de computar en l’exercici en què es meriten, amb independència de la data en què es paguin. Per tant, en tancar els comptes de la seva empresa, no oblidi fer els […]
14 febrer, 2023

MODEL 347, AL FEBRER

Declaració d’operacions amb tercers. Si durant l’any 2022 la vostra empresa va efectuar operacions amb algun client o proveïdor per import superior a 3.005,06 euros —IVA inclòs— i no esteu donats d’alta al Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (SII), durant aquest mes de febrer haureu de presentar el model 347. A […]
14 febrer, 2023

L’ACCIÓ INDIVIDUAL DE RESPONSABILITAT

L’administrador social respon quan generi danys a socis o tercers amb una actuació contrària a la llei o als estatuts. La llei preveu una “acció individual de responsabilitat” quan l’actuació de l’administrador social causa un dany directe als socis o a terceres persones. Aquesta acció persegueix indemnitzar el perjudici, del […]
2 febrer, 2023

PAGAMENTS A COMPTE DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

Durant aquest mes de febrer es pot escollir el sistema de pagaments a compte de l’IS per 2023 Si l’any 2022 el volum d’operacions de la vostra empresa no va superar els sis milions d’euros, durant aquest mes de febrer podeu presentar el model 036 i escollir la modalitat de càlcul dels […]