30 novembre, 2022

RÈGIM DE GRUPS A L’IVA

Si us interessa, us heu d’acollir a aquest règim durant el mes de desembre. Els grups d’empreses formats per una societat dominant i altres de participades en més del 50% del capital (directament o indirecta) poden optar pel règim del grup d’entitats de l’IVA en alguna de les modalitats següents: Bàsica. Cada […]
30 novembre, 2022

AMORTITZACIÓ ANTICIPADA ABANS DE FINAL D’ANY

Optimitzeu la vostra deducció per adquisició d’habitatge habitual. Si vau adquirir el vostre habitatge abans del 2013 i gaudiu de la deducció per adquisició d’habitatge habitual, calculeu les quantitats que heu satisfet durant l’any pels préstecs destinats a aquesta compra (capital més interessos). Si no arriba als 9.040 euros (l’import màxim que […]
22 novembre, 2022

CONSOLIDACIÓ FISCAL

L’opció per aquest règim s’ha de fer abans de final d’any. Mitjançant el règim de consolidació fiscal, les empreses d’un mateix grup tributen com si fos una sola. D’aquesta manera s’aconsegueixen beneficis de manera immediata: Les pèrdues d’unes es compensen amb els beneficis de les altres en el mateix exercici […]
22 novembre, 2022

EL COMISSIONISTA POT EXIGIR LA COMPTABILITAT

Si penseu que la vostra comissió s’ha calculat de forma incorrecta, podeu sol·licitar justificació comptable. Moltes vegades la comissió es calcula partint de les vendes generades pel comissionista, però descomptant certes despeses i costos; així, es dona la circumstància que no pot fer els càlculs per ell mateix, ja que […]
11 novembre, 2022

OBRES DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Disposa d’un any més per fer les obres. Recordi que, si fa obres al seu habitatge habitual o en un habitatge que tingui arrendat o en expectativa de lloguer, potser podrà gaudir d’alguna de les següents deduccions en el seu IRPF: Calefacció i refrigeració. Una deducció de fins al 20% […]