30 juny, 2022

REDUCCIÓ DE L’IVA DE L’ELECTRICITAT

De manera transitòria, des del proper 1 de juliol i fins al 31 de desembre de 2022, Hisenda intenta donar resposta a la situació generada per la pujada de la llum mitjançant una nova rebaixa de l’IVA a la factura elèctrica del 10% al 5%. Aquesta mesura serà aplicable: Als […]
30 juny, 2022

VULL FINALITZAR EL CONTRACTE DE DISTRIBUCIÓ

Si hi ha una duració pactada i no hi ha incompliment del distribuïdor, la resolució anticipada del contracte li pot suposar el pagament d’una indemnització per danys i perjudicis i per clientela. Quan es venen productes a través d’un distribuïdor es pot donar el cas que davant el descens de […]
28 juny, 2022

NOTIFICACIONES DURANT LES VACANCES

Recordi que hi ha uns “dies de cortesia” durant els quals Hisenda no pot enviar notificacions a la seva bústia electrònica. Les societats, així com la resta de persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, i també certs professionals, reben les notificacions d’Hisenda per via electrònica. A aquests efectes: Es poden seleccionar […]
23 juny, 2022

TERMINI D’INGRÉS DELS REBUTS DE L’IAE

S’ha modificat el termini d’ingrés dels rebuts de l’IAE relatius a les quotes nacionals i provincials. Si la vostra empresa està obligada a pagar l’impost sobre activitats econòmiques, recordeu que aquest impost: Pot tenir el caràcter de municipal. En aquest cas, qui s’encarrega de la gestió i recaptació sol ser […]
23 juny, 2022

LA REFORMULACIÓ DE COMPTES ANUALS

Si entre la formulació de comptes i la seva aprovació es donen fets excepcionals, amb transcendència patrimonial i que afectin de manera significativa la imatge fidel de la companyia, aquests han de ser reformulats. De vegades, un nou escenari ho canvia tot i les empreses han de prendre mesures; és […]