8 març, 2022

DEDUCCIONS DEROGADES: POTSER LES POT APLICAR

Molts contribuents encara poden gaudir a l’IRPF de les deduccions per adquisició i lloguer d’habitatge. Ara que s’acosta la campanya de renda, no oblidi que, si adquirí el seu habitatge habitual abans de l’1 de gener de 2013, pot seguir aplicant a l’IRPF la deducció per adquisició d’habitatge. Aquesta deducció […]
4 març, 2022

MODEL 720 DE L’ANY 2021

El proper 31 de març finalitza el termini per presentar el model 720 corresponent a l’any 2021. Recordi que fins al proper 31 de març de 2022 s’ha de presentar el model 720 (Declaració Informativa. Declaració sobre béns i drets situats a l’estranger) corresponent a l’any 2021. A aquests efectes, […]
4 març, 2022

SOCI MINORITARI I AUDITORIA DE COMPTES

Els socis minoritaris poden sol·licitar-la A les societats no obligades a auditar els seus comptes, els socis amb una participació igual o superior al 5% poden sol·licitar, dins dels tres mesos següents al tancament de l’exercici, que el Registre Mercantil nomeni un auditor per verificar els comptes. Davant d’aquest dret […]
1 març, 2022

DESPESES REPERCUTIDES A L’INQUILÍ

Cal aplicar IVA i retenció? Si vostè és propietari d’un local i el té de lloguer, a la base imposable de l’IVA de les factures que emeti no només haurà d’incloure la renda, sinó també totes les despeses que assumeixi i que després repercuteixi sobre l’inquilí:    És indiferent que […]