28 gener, 2022

IMMOBLES: VALORS DE REFERÈNCIA

Si adquireix un immoble, consulti primer quin és el seu valor de referència a la Seu Electrònica del Cadastre. Des de l’1 de gener de 2022, són aplicables els nous valors de referència que s’hauran d’utilitzar a l’hora de determinar l’ISD i l’ITP que cal satisfer en adquirir un immoble […]
28 gener, 2022

EMBARGAMENT DE PAGAMENTS A PROVEÏDORS

Actuï correctament en cas de rebre una notificació d’Hisenda en la qual s’embarga el pagament a un proveïdor. De vegades, Hisenda requereix a les empreses perquè li facilitin informació sobre els pagaments que tinguin pendents de fer a altres empreses o persones físiques (generalment proveïdors) i exigeix que, en lloc […]
25 gener, 2022

PAGAMENTS FRACCIONATS DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

La majoria de les empreses poden optar per dos sistemes de càlcul. Si la xifra de negocis de la seva empresa no supera els sis milions d’euros, en calcular els pagaments fraccionats de l’impost sobre societats li és aplicable el sistema de quotes. No obstant això, al mes de febrer […]
21 gener, 2022

MERCADERIES LLIURADES FORA DE TERMINI

A les compravendes entre empreses, la data de lliurament és fonamental. A les compravendes entre empreses, si el venedor no lliura la mercaderia en el termini pactat, l’adquirent pot optar entre dues possibilitats: D’una banda, pot exigir el compliment del contracte i que li lliuri la mercaderia (encara que sigui […]
19 gener, 2022

RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE

Oferir determinades retribucions en espècie és una bona alternativa per a augmentar la retribució dels vostres empleats sense augmentar els costos de personal Moltes empreses no disposen de pressupost per a augmentar el salari dels seus empleats, però en canvi volen que la plantilla estigui motivada. Doncs bé, oferir determinades […]