5 novembre, 2021

IVA D’IMPORTACIÓ

Durant el mes de novembre podeu optar per diferir l’IVA d’importació Si la vostra empresa realitza importacions i presenta les declaracions d’IVA mensualment, al mes de novembre pot optar perquè li sigui aplicable el “Règim de diferiment de l’IVA” a partir del 2022. Això li permetrà satisfer l’IVA d’importació a […]
5 novembre, 2021

AIXECAMENT DEL VEL

Si teniu impagats, verifiqueu que el deutor no hagi iniciat la mateixa activitat amb un altre nom A vegades pot passar que un deutor morós «s’esfuma» o deixa la societat inactiva i insolvent sense haver-la liquidat. En aquest cas, investigueu si ha iniciat l’activitat amb una altra societat. Si és així, […]
2 novembre, 2021

PLUSVÀLUA MUNICIPAL INCONSTITUCIONAL

S’ha declarat la inconstitucionalitat del sistema de càlcul de la plusvàlua municipal L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (la plusvàlua municipal que es satisfà en la transmissió d’immobles) es calcula en funció d’unes regles matemàtiques que no tenen en compte el guany o pèrdua real que […]