1 setembre, 2021

FACULTATS DELS ÒRGANS DE REVISIÓ

A vegades Hisenda s’excedeix en les seves atribucions En matèria de revisió tributària, la llei fa una distinció clara entre les facultats dels òrgans de gestió i dels d’inspecció. Per exemple, la revisió de la comptabilitat està reservada als òrgans d’inspecció, així com la comprovació del compliment dels requisits que […]