19 Gener, 2021

REGISTRE PUBLIC CONCURSAL

15.01.2021 Per a prevenir impagats, consulteu de manera periòdica el registre públic concursal, que és d’accés lliure i gratuït. Una manera de reduir el risc d’impagats és consultar periòdicament el registre públic concursal (https://www.publicidadconcursal.es/concursal-web/). En aquesta web, que depèn del Ministeri de Justícia, introduïu el nom d’una empresa al cercador […]
23 Abril, 2015
GRUP F Assessoria a lleida, notícies del sector

Novetats fiscals introduïdes pel Reial Decret-Llei 1/2015

Els informem de les principals novetats fiscals introduïdes pel Reial Decret-Llei 1/2015, publicat recentment. Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2015, exclou de l’obligació de presentar declaració en l’Impost sobre Societats a les entitats parcialment exemptes, quan els ingressos totals del […]
23 Abril, 2015
GRUP F Assessoria a lleida, notícies del sector

Novetats de la nova llei que regula l’impost sobre societats

A continuació els informem d’algunes de les novetats de la NOVA LLEI que regula l’IMPOST SOBRE SOCIETATS (Llei 27/2014), que entra en vigor l’1 de gener de 2015 i és aplicable als períodes impositius iniciats a partir d’aquesta data, excepte algunes excepcions o normes transitòries: Base imposable. Regles d’imputació temporal: En […]